§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu, jest Belalu Sp.z o.o,  ul. Kopaniny 55, 43-175 Wyry (zwany dalej „Organizatorem”)

2. Fundatorem nagród jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.instagram.com/hhuumm_pl zwanej dalej “Profil”)

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników i partnerów biznesowych Organizatora.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Instagram,

b. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu

c. udzielenie odpowiedzi na pytania zadane w poście konkursowym Organizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Instagram

4. Czas trwania konkursu: od 12.10.2022r. do 17.10.2022r., Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż 18.10.2022r.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Instagrama.

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie są produkty marki HHUUMM o wartości ok. 150 zł brutto (zwanych dalej “Nagrodą Główną”)

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Komisja wyznaczona przez Organizatora na podstawie kolejności odpowiedzi na pytanie konkursowe wyznacza 3 zwycięzców.

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem stosownej informacji pod postem konkursowym Organizatora.

3. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.

4. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać na maila kontakt@hhuumm.com adres do wysyłki, adres mailowy oraz telefon odbiorcy nagrody.

5. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.

6. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Profilu.

7. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Instagramie”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1999 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, wraz z późn. zm.) oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) Organizator i Zleceniodawca informują, że:

a. Administratorem danych osobowych Uczestników jest: Belalu Sp.z o.o,  ul. Kopaniny 55, 43-175 Wyry, posiadającą adres e-mail do kontaktu: kontakt@hhuumm.com.

zwany dalej: „Administratorem”. Administrator przetwarza dane osobowe w równym zakresie oraz wykonuje wynikające z przepisów prawa obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych wspólnie, każdorazowo podlegając solidarnej odpowiedzialności przed osobą, której dane dotyczą,

b. dane osobowe podane przez Uczestnika będą przetwarzane z pełnym poszanowaniem przysługujących jednostce praw i wolności, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w prawnie usprawiedliwionym celu – na potrzeby:

i. prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Laureatów,

ii. doręczenia Nagród uprawnionym Laureatom,

iii. działań marketingowych i promocyjnych związanych z prowadzeniem Konkursem oraz promocji marki,

iv. w celach podatkowych powstałych w związku z przyznaniem Nagród w Konkursie,

c. podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wydania uprawnionym Uczestnikom Nagrody. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi Uczestnikowi udział w Konkursie,

d. Administrator w celu prawidłowego doręczenia Nagrody może przekazać niezbędne dane osobowe Uczestnika, tj. jego imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu Poczcie Polskiej S.A. lub firmom kurierskim,

e. każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich:

i. sprostowania,

ii. poprawiania,

iii. ograniczenia przetwarzania,

iv. przeniesienia,

v. złożenia sprzeciwu, co do ich przetwarzania,

przy czym oświadczenie takie należy skierować na adres Administratora wskazany w lit. a powyżej. Administrator w terminie 30 dni od przyjęcia zgłoszenia rozpatrzy złożony przez Uczestnika wniosek,

g. każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem,

h. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

i. dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane przez Administratora danych do państw spoza Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowej.

1. Przystępując do Konkursu i przesyłając Zadanie konkursowe, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 Regulaminu.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Profilu.